הגשת בקשה לקבלת אישור כגוף ציבורי


גוף המבקש לקבל אישור כגוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, יגיש בקשה בכתב להנהלת האגף לנפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים.
הבקשה תכלול פרטים על מטרות הגוף ופעילותו בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

לבקשה יש לצרף את תקנון הגוף או מסמך אחר שעל פיו פועל הגוף, וכן את רשימת חברי ההנהלה ופרטיהם האישיים, לרבות מקום עיסוקם או עבודתם.
המוסד לביטוח לאומי יעביר את הבקשה לאישור שר התעשייה, המסחר והתעסוקה.

גוף ציבורי יקבל אישור כמוסמך להפנות מתנדבים אם התמלאו בו התנאים האלה:

  1. הוא מתנהל ללא כוונת רווח.
  2. הוא מפעיל לפחות 250 מתנדבים במשך שנה.
  3. הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות.
  4. יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ודרכי עבודתו בהפעלת המתנדבים.
  5. התקיימה בו פעילות סדירה במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני שהגיש בקשה לאישורו כגוף ציבורי, או שהוכר כגוף מפנה לעניין תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות התשס"ב, 2002).

גוף העומד בתנאים אלה ומבקש להיכלל ברשימת הגופים המוסמכים להפנות מתנדבים, ימלא טופס

 בקשה להכרה גוף המוסמך להפנות מתנדבים.