הגשת תביעה לתגמול


תביעה לתגמול יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי שבאזור המגורים באמצעות טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודההגוף המפנה להתנדבות ימלא בטופס את הפרטים הקשורים בפגיעה (תיאור הפגיעה, מקומה וכו’), ויחתום במקום המיועד למילוי על ידי המעסיק. ניתן לשלוח את התביעה ישירות לסניף גם באמצעות האתר.

לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • טופס הפנייה למתנדב מהגוף המוסמך להפנות מתנדבים וצילום כרטיס מתנדב לשנת ההתנדבות שבה נפגע.
  • דו"ח מד"א, דו"ח מיון וכל מסמך רפואי אחר הקשור לפגיעה.
  • במקרה של תאונות דרכים - דו"ח משטרה, והעתק מתעודת ביטוח חובה והודעה לחברת הביטוח על התאונה.
  • ויתור סודיות רפואית.
  • מתנדב שהיה עובד שכיר לפני שנפגע בפעולת ההתנדבות - יבקש ממעסיקו למלא את הפרטים האלה בתביעה לדמי פגיעה: שכר עבודתו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעתו כמתנדב, תאריך תחילת עבודתו, וכן תאריכי הפסקה וחזרה לעבודה-
    אם הפגיעה גרמה להיעדרותו מהעבודה.

תהליך הטיפול בתביעה

תהליך הטיפול בתביעות מתנדבים לתגמולים מבוצע בהתאם להוראות המקובלות לגבי אישור תביעות ותשלום גמלאות לנפגעי עבודה.
  • דמי פגיעה למתנדבים בקיבוצים  - משולמים ישירות לנפגע ואינם מועברים לחשבון הקיבוץ, גם אם המתנדב ממשיך לשהות בקיבוץ לאחר הפגיעה.
  • תשלום דמי פגיעה למתנדב מחו"ל, שחזר לארצו וזכאי עדיין לדמי פגיעה, יועבר לכתובתו בחו"ל בהתאם לכללי העברת גמלאות לתושבי חו"ל.