הגשת תביעה לתגמול


תביעה לתגמול יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבאזור המגורים על גבי טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודההגוף המפנה להתנדבות חייב לאשר בנפרד את עצם קיומה של ההפניה וכן את הפרטים הקשורים בפגיעה (תיאור הפגיעה, מקומה וכו’). הגוף המפנה יחתום על טופס התביעה במקום המיועד למילוי על ידי המעסיק.
מתנדב שהיה עובד שכיר לפני שנפגע בפעולת ההתנדבות, יבקש ממעסיקו למלא את הפרטים האלה בטופס התביעה לדמי פגיעה: שכר עבודתו ברבע השנה שקדם לפגיעתו כמתנדב, תאריך תחילת עבודתו וכן תאריכי הפסקה וחזרה לעבודה - אם הפגיעה בעת ההתנדבות גרמה להיעדרותו מהעבודה.