חישוב התגמולים


למתנדב שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה

חישוב התגמול ייעשה לפי הכנסתו ברבע השנה שקדם לפגיעה (בדרך זו מחושבות גם הקצבאות לנפגעי עבודה), ובלבד שהכנסה זו אינה פחותה מהכנסת המינימום למתנדב. הכנסת המינימום למתנדב מחושבת לפי מחצית הסכום הבסיסי כפול 3 - 13,694 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).
אם היתה למתנדב הכנסה פחותה מהכנסת המינימום למתנדב - תחושב הקצבה לפי הכנסת המינימום למתנדב.

למתנדב שלא היה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה

חישוב התגמולים ייעשה כאילו הכנסתו ברבע השנה שקדם לפגיעה היתה שווה להכנסת המינימום למתנדב.

למתנדב בגיל 18-14

חישוב התגמולים ייעשה לפי הכנסתו מעבודה או על פי הבסיס שלפיו מחושבת הקצבה לאדם המצוי בהכשרה מקצועית - הכול לפי הסכום הגבוה יותר.

כמו כן חלה עליו התקנה בדבר הגדלת קצבה לנכה שנפגע לפני שהגיע לגיל 18. בהגיעו לגיל 18 ולאחר מכן בגיל 21 מוגדלת קצבתו בהתאם לשכר הממוצע (קצבתו של מתנדב שנפגע בהיותו בן 18 עד 21 תוגדל בהגיעו לגיל 21).

מתנדב שנפגע לפני שהגיע לגיל 14

לא יהיה זכאי לתגמולים בכסף עד הגיעו לגיל 14.
מגיל זה ישולמו התגמולים בהתאם לאמור בסעיף 3 למעלה. 

עם זאת, זכאותו לריפוי, החלמה, שיקום רפואי ושיקום מקצועי - תיקבע בלי קשר לגילו.

מתנדב שנהרג כתוצאה מפגיעה בפעולת התנדבות לפני שהגיע לגיל 14

התלויים בו יהין זכאים לתגמולים, מהמועד שבו היה מגיע לגיל 14 אילו נשאר בחיים (הקצבאות יחושבו כמו למתנדב בגיל 14 -18)

עדכון התגמולים 

התגמולים המשולמים למתנדבים ולתלויים בהם מעודכנים בהתאם להוראות בדבר עדכון הקצבאות לנפגעי עבודה, כלומר על פי השינוי בסכום הבסיסי.