למי הסמכות להפנות מתנדבים


רשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות משרד ממשלתי, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וכן כל גוף ציבורי שאושר על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים.
 גוף ציבורי יקבל אישור כמוסמך להפנות מתנדבים אם התמלאו בו התנאים האלה:
  • הוא מתנהל ללא כוונת רווח.
  • הוא מפעיל לפחות 250 מתנדבים במשך שנה, או שהוכר כגוף מפנה לעניין תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות התשס"ב-2002).
  • הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות.
  • יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ודרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים.
  • התקיימה בו פעילות סדירה במשך שישה חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני שהגיש בקשה לאישורו כגוף ציבורי; או שהוכר כגוף מפנה לעניין תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות התשס"ב-2002).