מטרת פעולת ההתנדבות


המטרות המפורטות כאן נקבעו כמטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר כל אחת מהן כוללת גם ייזום, הכנה, ארגון, מינהל וכן עידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה.
 1. הנחלת הלשון העברית.
 2. ביעור הבערות. 
 3. חינוך מבוגרים. 
 4. טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער.
 5. קליטת עולים. 
 6. שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים.
 7. טיפול בקשישים, בנכים, בחולים או במשפחותיהם; עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים. 
 8. טיפול במשפחות שכולות.
 9. עזרה לקיבוצים, ליישובים חקלאיים או ליישובי ספר בשמירה, ביצורים, עבודות בענפי המשק, או בפעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות, לפי פסקה זו, היא ארעית ואינה עולה על שישה שבועות רצופים  (מתנדב השוהה בקיבוץ מעבר לתקופה הנ"ל).
 10. טיפול בחיילים ובמשפחותיהם. 
 11. סיוע למערכת הביטחון בעבודות ביצורים, בעבודות במחסני חירום, בסדנאות, או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו ובמתקני המשטרה וביחידותיה. 
 12. התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה, כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967. 
 13. אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור. 
 14. אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת וליווי טיולים ומסעות גדנ"ע. 
 15. גמילה מסמים, מעישון או מאלכוהול. 
 16. מניעת עבריינות. 
 17. שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים. 
 18. פעולות תרבות על ידי אמנים מתנדבים ביחידות ובמחנות צה"ל או פעולות כאמור ביישובי ספר בתקופה שבה מתנהלות באותו  אזור פעולות איבה. 
 19. שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנות 1 ו2-(א) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשל"ח - 1978. 
 20. החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחה אומנת על ידי משרד הרווחה: לעניין זה "החזקה" בכל שעות היממה. 
 21. הנצחת זכר השואה וחלליה.
 22. פעילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים.