מתנדב בחוץ לארץ


במקרים מסוימים תהיו מבוטחים בביטוח מתנדבים גם בפעולת התנדבות מחוץ לישראל.

שימו לב, החל מיום 1.3.22 ועד ליום 28.2.23 הורחבה המסגרת הביטוחית לסוגי המתנדבים בחוץ לארץ, ואוכלוסיות נוספות יוכרו כמתנדבים.

תהיו מבוטחים כמתנדבים בחוץ לארץ במקרים האלה:

 • פעולת ההתנדבות נעשתה ביישוב שבאזור (יהודה שומרון וחבל עזה) בהתאם למטרות המופיעות בתקנות הביטוח הלאומי.
 • פעולת התנדבות של בנות שירות לאומי, בתחום החינוך ועידוד העלייה גם מחוץ לישראל.
 • קידום ועידוד העלייה לישראל שנעשו על פי הפנייה מהסוכנות היהודית.
 • פעולת ההתנדבות נעשתה באזורי אסון ומלחמה.

החל מיום 1.3.22 ועד ליום 28.2.23 יוכר כמתנדב מי שנפגע בחוץ לארץ ועונה על אחד מהתנאים הבאים:

 • ההפניה להתנדבות נעשתה מאת משרד ממשלתי או גוף ציבורי שאושר להפנות מתנדבים.
 • המתנדב נשלח מישראל למקום שבו מתקיים מצב חירום, מלחמה או אסון, שאליו שלחה המדינה אנשים מטעמה כדי לסייע.
 • תקופת ההתנדבות לא עלתה על 60 ימים רצופים.
 • ההתנדבות היא למטרות הבאות המופיעות בתקנות הביטוח הלאומי:
  - טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער.
  - קליטת עולים.
  - טיפול בקשישים, בנכים, בחולים, או במשפחותיהם.
  - עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים, או חולים.