מעסיק בהסדר לפי תקנה 22


תביעות של עובדים שנפגעו בעבודה ועובדים אצל מעסיקים שיש להם הסדר עם הביטוח הלאומי לתשלום דמי פגיעה ישירות לעובדים על פי תקנה 22מוגשות הבאמצעות המעסיקים. מעסיקים אלה יכולים לקבל קובצי מידע​ על תשלום דמי הפגיעה ששילמו לעובדים.

איגרת למעסיק הנכלל בהסדר על פי תקנה 22. 

  • מכוח תקנה 22, על המעסיק לשלם את דמי הפגיעה במועד תשלום השכר לכלל העובדים, כולל תקופת הזכאות הראשונה.
  • ביטוח לאומי יחזיר למעסיק את דמי הפגיעה החל מהיום ה-13. דמי הפגיעה ששילם המעסיק עבור 12 הימים הראשונים לא יוחזרו לו על ידי הביטוח הלאומי.
    שימו לב, אין לנכות את תקופת הזכאות הראשונה, כלומר  12 הימים הראשונים, משכר העובד או מימי המחלה שלו.


מי שמעסיק 100 עובדים ויותר וברצונו להצטרף להסדר עם הביטוח הלאומי על פי תקנה 22, ימלא את המסמכים הבאים:

1. כתב התחייבות המהווה את החוזה המשפטי בין הביטוח הלאומי למעסיק.

2. טופס בקשה להצטרפות להסדר על פי תקנה 22.

על המעסיק למלא את הטפסים, להחתימם בחתימה וחותמת ולהעבירם לאגף נפגעי עבודה במשרד הראשי, לכתובת המייל:  MAASIK22@NIOI.GOV.IL  או לפקס שמספרו 02-5373495.