מעסיק בהסדר לפי תקנה 22


מעסיקים שיש להם הסדר עם הביטוח הלאומי לתשלום דמי פגיעה ישירות לעובדים, על פי תקנה 22, יכולים לקבל קבצי מידע​ על תשלום דמי הפגיעה ששילמו לעובדים.

איגרת למעסיק הנכלל בהסדר על פי תקנה 22  

 מי שמעסיק 100 עובדים ויותר, וברצונו להצטרף להסדר עם הביטוח הלאומי על פי תקנה 22 ימלא את המסמכים הבאים:

1. כתב התחייבות המהווה את החוזה המשפטי בין הביטוח הלאומי למעסיק.

2. טופס בקשה להצטרפות להסדר על פי תקנה 22.

על המעסיק למלא את הטפסים, להחתימם בחתימה וחותמת ולהעבירם לאגף נפגעי עבודה במשרד הראשי לכתובת המייל:  אוMAASIK22@NIOI.GOV.IL 

או פקס שמספרו 02-5373495.