זכויות עובדים שנדבקו בקורונה במקום העבודה


עובד שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - יכול להיות מוכר כנפגע בעבודה, ולקבל דמי פגיעה מעבודה עבור הימים שלא עבד, עקב מחלתו.

לקבלת דמי פגיעה, על העובד להגיש לנו תביעה לדמי פגיעה בעבודה.
מדובר בתביעה מורכבת לטיפול, כיוון שעלינו לנתח את מהלך ההדבקה.
כדי לסייע לנו לטפל בתביעה במהירות, אנו מבקשים ממך להעביר לעובד את המסמכים האלה:

  • אישור שלך המעיד על קיום סבירות גבוהה להדבקה במקום העבודה, הכולל פרטי עובדים נוספים שנדבקו במקום העבודה.
    האישור יכול להיות במסמך נפרד או בטופס לטיפול רפואי לנפגע עבודה (בל/ 250).

או

שים לב,

  • אם האישור או השאלון לא יצורפו לתביעת העובד, השאלון יישלח אליך בדואר והתביעה תעוכב עד לקבלת תשובתך.
  • אם אינך מאשר/ת כי ההדבקה הייתה בסבירות גבוהה במקום העבודה, באפשרותך להביע את הסתייגותך בסעיף 4 בטופס התביעה לפגיעה בעבודה (בל/ 211) או בשאלון למעסיק.
  • על העובד שמגיש את התביעה למלא ולצרף גם את שאלון על אירוע הדבקה בקורונה לעובד שכיר (בל/258)