מידע לעובד זר

התיאור המובא להלן מתייחס באופן כללי לעצם הזכאות לגמלה, ללא פירוט תנאי הזכאות, וללא התייחסות לכלל הסוגיות הכרוכות בקביעת הזכאות ואופן תשלום הגמלה.
למידע נוסף בנושא עובד זר ראה: זכויות סוציאליות לעובדים זרים בישראל