אזרח ותיק


אזרח ותיק

אישורתקצירהזמנה
אישור על תשלום גמלת אזרח ותיק אישור תלת חודשי (3 חודשים אחרונים) על תשלום גמלת אזרח ותיק באישור מפורט סכום הגמלה ברוטו תחילת הזכאות.הזמנה אישור על תשלום גמלת אזרח ותיק
אישור שנתי על תשלום גמלת אזרח ותיק האישור מפרט את סכום הגמלה ברוטו, סכום הגמלה נטו והרכב התשלום לפי חודשיםהזמנה אישור שנתי על תשלום גמלת אזרח ותיק
אישור על תקופות ביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה

אישור המפרט את תקופות הביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה המזכה בקצבת אזרח ותיק ולתוספת וותק לקצבה

הזמנה אישור על תקופות ביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה