Life Certificate / אישור חיים (10420)

טופס אישור חיים מהווה אסמכתא לקיומך בפני הקונסוליה או בפני הגורם המוסמך לכך על פי חוקי המדינה.

שימו לב, בני 85 ומעלה חייבים לשלוח לנו אישור חיים מקורי בלבד באמצעות הדואר (ולא באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר).