תביעה לקצבת שאירים (410)

בקשה לקבלת קצבת שאירים לאלמן/ה וילדים של תושב/ת ישראל שנפטר/ה.