הצהרה ועדכון מצב משפחתי (408)

טופס זה מיועד לאלמן/נה שמקבלים קצבת שאירים וחיים עם בן/בת זוג  או נישאו.
בטופס זה על האלמן/נה למלא את מספר זהותו של הבן/בת זוג ואת המועד שבו השתנה סטאטוס המצב המשפחתי להלן נשואין או ידועים בציבור.​