חבר קיבוץ - אישור הקיבוץ על עבודה, שכר והכנסות נוספות של אלמן (490)

טופס זה מיועד לחבר קיבוץ שהתאלמן ומגיש תביעה לקצבת שאירים.
אלמן/חבר קיבוץ ,מלא את טופס בעזרת מזכירות הקיבוץ, ציין את כל ההכנסות שרשומות בטופס וצרף אישורים.