אישור המעסיק על עבודה ושכר (510)

טופס זה ימולא ע"י המעביד (העיקרי) במידה ולא מולא בטופס המקורי של התביעה האישית לתגמולי מילואים.