גרמניה Germany


גרמניה Germany

טופסהזמנההורדהמילוי

טופס אישור חיים מהווה אסמכתא לקיומך בפני הגורם המוסמך לכך.מי שתובע קצבה מהמוסדות לביטוח סוציאלי בגרמניה מתבקש למלא טופס זה בלועזית ולשלוח אותו, לאחר האישור, ישירות לכתובת:

Duesseldorf 40194, Germany LVA
 הורדה אישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה (A1003)

טופס למילוי על ידי מי שעבד בגטו ותובע את המוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני​

 הורדה בקשה לקצבת זקנה עבור פועלי גטו לשעבר המתגוררים מחוץ לגרמניה (ZRBG 100)

טופס למילוי על ידי האלמן או האלמנה של מי שעבד/ה בגטו ותובע/ת את המוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני​

 הורדה בקשה לקצבת אלמן/ה עבור השאירים של פועלי גטאות לשעבר המתגוררים מחוץ לגרמניה (500 ZRBG)

מידע מקוצר על מהות שינוי חוק הגטאות: התפתחות החוק, חוג הזכאים ותנאי הזכאות.
המידע מיועד למי שכבר מקבל קצבה על פי חוק הגטאות הגרמני.

מידע מקוצר על מהות שינוי חוק הגטאות הגרמני

 הורדה מידע מורחב על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 122)

מידע מקוצר על מהות שינוי: התפתחות החוק חוג הזכאים ותנאי הזכאות. המידע מיועד למי שכבר מקבל קצבה על פי חוק הגטאות הגרמני.
מידע מורחב על מהות שינוי חוק הגטאות הגרמני

 הורדה מידע מקוצר על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 123)

בקשה לקצבת זקנה, למילוי על ידי מי שמתגוררים בארץ ומבקשים קצבת זקנה מגרמניה (D-I 1)

 

לידיעתכם: תאריך הקבלה של התביעה באחד הסניפים של המוסד לביטוח לאומי, מהווה תאריך הגשת התביעה גם בגרמניה.

עם זאת, אין חובה לשלוח את התביעה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

 

כתובת המוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני:

DRV

40194 Duesseldorf

גרמניה / Germany

 הורדה טופס תביעה לקצבת זקנה מגרמניה (DI 1ׁׂ)

לידיעתך: תאריך הקבלה של התביעה באחד הסניפים של המוסד לביטוח לאומי, מהווה תאריך הגשת התביעה גם בגרמניה.

עם זאת, אין חובה לשלוח את התביעה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

 

כתובת המוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני:

 

DRV

40194 Duesseldorf

גרמניה / Germany

 הורדה טופס תביעה לקצבת שאירים מגרמניה (DI 2)

מי שתובע קצבה כלשהי מהמוסדות לביטחון הסוציאלי בגרמניה (להלן בהמשך רשימת המוסדות וכתובותיהן), מתבקש למלא טופס זה בלועזית ולשלוח אותו, לאחר חתימה וחותמת  של הבנק, ישירות למוסד לביטחון סוציאלי בגרמניה. . 

 הורדה הצהרה על נתוני חשבון הבנק של התובע לצורך העברת קצבה מגרמניה לישראל (851)
Antrag des Arbeitgebers auf Weitergeltung der israelischen Rechtsvorschriften beiEntsendung eines israelischen Arbeitnehmers nach Deutschland gemäss Artikel 6 des Abkommens

 הורדה בקשת מעסיק להמשך ביטוחו של עובד ישראלי שנשלח לעבוד בגרמניה לפי סעיף 6 באמנה (9182)
תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי
ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
Nationalversicherungsanstalt in Antrag auf Altersrente von der Israel Auszufüellen von Einwohnern der Abkommensländer. 
 הורדה תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) / (30480) Antrag auf Altersrente