תפקידי המועצה


תפקידי המועצה:

  • מפקחת על פעולות המוסד והנהלתו.
  • מייעצת לשר בענייני חקיקה.
  • דנה בהצעת התקציב של המוסד ומעבירה אותו לאישור שר הרווחה ושר האוצר בצירוף הערותיה והמלצותיה. 
  • ממנה ועדות לנושאים היעודיים של המוסד לביטוח לאומי.
  • ממלאת כל תפקיד אחר המוטל עליה על-פי חוק הביטוח  הלאומי.