תנאי שימוש


כללי

המוסד לביטוח לאומי (להלן: המוסד) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים.

אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את המוסד לביטוח לאומי על סניפיו ויחידותיו, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.

 

זכויות יוצרים

 לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המוסד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למוסד לביטוח לאומי. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המוסד לביטוח לאומי ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המוסד לביטוח לאומי.

פניות למוסד

 בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המוסד, ניתן לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי

באמצעות משוב על האתר 

 

אחריות

 השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

המוסד לביטוח לאומי לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא המוסד לביטוח לאומי באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

לא יישא המוסד לביטוח לאומי באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

המוסד לביטוח לאומי לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.

לעניין סעיף זה, "המוסד לביטוח לאומי" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים, שאינם שייכים למוסד לביטוח לאומי (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המוסד לביטוח לאומי לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למוסד לביטוח לאומי כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המוסד לביטוח לאומי אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המוסד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר.


פרסומים רשמיים של המוסד לביטוח לאומי

  אם תתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של המוסד לביטוח לאומי, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.