תשלום דמי ביטוח - עובד במשק בית: אני מעסיק עוזרת בית שמנקה את הדירה שלי פעם בשבוע. מה עלי לעשות?


מי שמעסיק עובד במשק ביתו חייב לרשום את העובד בביטוח הלאומי, לדווח עליו ולשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעבורו. המעסיק רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בדמי ביטוח.
בעת מילוי הדין-וחשבון על העסקת עובד במשק בית יש להקפיד על רישום כל 12 פרטי העובד. אי-רישום פרטי העובד בטופס הדין-וחשבון או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי.
מי שמפגר בתשלום דמי הביטוח בעבור העובד במשק-ביתו, דינו מאסר שנה או קנס. כמו כן יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי השכר בפועל של העובד, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה בכל אחד מחודשי ההעסקה שבעדם פיגר בתשלום. כמו כן רשאי המוסד לתבוע ממעסיק שלא נרשם במועד או שלא שילם את דמי הביטוח במועד, את סכום הקצבאות המגיע לעובד.
חובת תשלום דמי הביטוח בעד עובד במשק בית חלה גם על מי שמעסיק עובד תושב חוץ או עובד שאינו תושב ישראל ומקום מושבו ביהודה, שומרון וחבל עזה, ובשטח הרשות הפלסטינית בעזה וביריחו. דמי הביטוח בעבור העובדים האלה ישולמו במישרין למוסד לביטוח לאומי.

מועדי התשלום עבור עובד במשק בית הם 4 פעמים בשנה: ב-20 באפריל בעבור החודשים ינואר -מרס, ב-20 ביולי בעבור החודשים אפריל- יוני, ב-20 באוטובר בעבור החודשים יולי - ספטמבר וב-20 בינואר בעבור החודשים אוקטובר- דצמבר.