רכישת מנויי חניה לעובדי סניף ירושלים

מספר מכרז: ב(1007)2008
תאריך פרסום : 04/05/2008
תאריך הגשה : 20/05/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

  מכרז מספר ב(1007)2008

רכישה מנויי חניה לעובדי סניף ירושלים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת 110 מנויי חניה, לעובדיו המועסקים במשרדי הביטוח הלאומי, ברחוב בן שטח 4  וברח' בן סירא 13 ירושלים.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 20,000  
    ש"ח, צמודה למדד 
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד  
    יום 31.8.2008, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז
(ערבות שלא תהיה בנוסח המוצע - תפסול את ההצעה).

2. על המציע לצרף להצעתו אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל  
    ניהול ספרים לפי 
חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום שלישי, 20.5.2008 בשעה 15:00.

4. המוסד לביטוח לאומי רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
    הצעה אחרת, והוא
יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים,  
    להרחיב את המכרז או לצמצמו, או לבטל 
מכרז זה מכל סיבה שהיא.