שרותי ייעוץ, תכנון ועריכת סקרי בטיחות במבני המוסד לביטוח לאומי

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
מספר מכרז: ב(1008)2007
תאריך פרסום : 26/10/2008
תאריך הגשה : 20/11/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                   מכרז  מס' ב(1008)2007

שירותי ייעוץ, תכנון ועריכת סקרי בטיחות במבני המוסד  לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח בנושאי בטיחות כללית ובטיחות אש, כולל עריכת סקרי בטיחות במשרדי המוסד ברחבי הארץ.

1. תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א.        המציע יצרף אישור על היותו רשום בפנקס המהנדסים.

ב.                המציע יצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו- 1976

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

2. אופן קבלת מסמכי המכרז - את  מסמכי המכרז ניתן להוריד 

    מראש עמוד זה "קובץ להורדה".

3. אופן הגשת ההצעות - את ההצעות למכרז יש להגיש ביד 

   או באמצעות שליח בלבד, במעטפה סגורה בשני עותקים אל 

   תיבת המכרזים בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 

   ירושלים, בארכיב בקומה 2  אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

   יש לציין את שם המכרז.

4. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום חמישי  

    20.11.2008 בשעה 15:00.

5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

    המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, 

    תקציביות או אחרות.