מתן שירותים לבדיקת חיובי ארנונה ומיסים עירוניים למוסד לביטוח לאומי

יצחק מיוחס ושו'ת-משרד עו'ד
מספר מכרז: ב(1009)2009
תאריך פרסום : 09/08/2009
תאריך הגשה : 09/09/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז מס' ב(1009)2009

מתן שירותים לבדיקת חיובי ארנונה ומיסים עירוניים

למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותים לבדיקת חיובי ארנונה ומיסים עירוניים אחרים המוטלים עליו, במסגרת המבנים והמקרקעין שבבעלותו או הנשכרים על ידו.

מבדיקות שנעשו עולה כי קיימים מקרים בהם חיובים המוטלים על המוסד לביטוח לאומי בפועל גבוהים באופן ניכר מאלו המתחייבים ע"י החוק. בדיקה שוטפת של חיובים אלו לצורך איתור אותם מקרים וביצוע פעילות לקבלת ההחזרים עשויה לתרום לצמצום משמעותי בהוצאות המוסד.

 תמצית תנאי הסף:

1.    המצאת ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בסכום של 10,000 ₪ ובתוקף עד ליום 31.1.2010. מציע שערבותו תוגש בנוסח שונה מהנוסח בנספח  4 א' למכרז - הצעתו תיפסל.

2.       המציע בעל מחזור הכנסות כספי בהיקף שנתי של לפחות 500,000 ₪, בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2008,2007,2006)

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז (שתי אפשרויות):

1.       רכישה וקבלת המסמכים במשרדי המוסד  (החל מיום שלישי 11.8.2009).

      את מסמכי המכרז ניתן  לרכוש בימים א-ה בין השעות 15.00-9.00 

     תמורת 500  ₪ (בהמחאה בלבד) במשרדי הביטוח לאומי בשד' וייצמן 13 

     ירושלים, מזכירות מינהל לוגיסטיקה בתיאום טלפוני מראש בטלפון 

     02-6709909.

2.       רכישה וקבלת המסמכים באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). באפשרות זו, ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי.

      יש להקפיד על קבלת אישור על רכישת מסמכי המכרז וצירופו למסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעות:

א.    את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשלושה עותקים זהים, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

ב.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  9.9.2009 בשעה 12:00.

ג.     שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני 24.8.2009 בשעה 12:00, לפי המפורט במסמכי המכרז. המוסד ישיב על שאלות ההבהרה באתר האינטרנט של המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה.

ד.    המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.