הרחבת קומת כניסה - סניף תל-אביב

בית אריה לבניה לשיכון ולנכסים  בע"מ
מספר מכרז: ב(1020)2009
תאריך פרסום : 28/10/2009
תאריך הגשה : 02/12/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 300  ש"ח

 

מכרזז מספר ב(1020)2009

הרחבת קומת הכניסה בסניף תל אביב

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות בינוי ,לצורך הרחבת קומת הכניסה במשרדיו שברח' יצחק שדה 17 בתל אביב.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 30,000 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.3.2010, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח זה - הצעתו תידחה על הסף.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז,

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז :

1. רכישת וקבלת המסמכים בסניפי המוסד

 את מסמכי המכרז המלאים  ניתן לרכוש תמורת 300 ₪ שישולמו בהמחאה בלבד, במקומות הבאים:  

 - במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בימים א-ה בין השעות  

   15:00-9:00, במזכירות תחום בינוי ונכסים, קומה 5 חדר 516, בתיאום עם מר 

    יורם עסיס בטל' 050-6284400.

 - בסניף תל אביב, רח' יצחק שדה 17, בימים א-ה בין השעות 9:00 – 15:00, 

   בקומה 5  חדר 519,  בתיאום עם גב' לאה סיווה בטל' 03-6250619.

 2. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

 3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  

     ביד או  באמצעות שליח,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

     המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 4. המועד האחרון להגשת ההצעות  - יום רביעי 2.12.2009 בשעה 12:00.

 5. סיור קבלנים יתקיים בסניף תל אביב, רחוב יצחק שדה 17, ביום 

     חמישי 12.11.2009 בשעה 10:00. 

     ההשתתפות בסיור חובה. מציע שלא ישתתף - הצעתו תיפסל.

 6. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח  בפקס' 02-6513827 עד ליום 

    רביעי 18.11.2009 בשעה 12:00. 

    תשובות  המוסד יימסרו באתר האינטרנט של המוסד, בתוך שבעה ימים 

     ממועד זה.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

 7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

    הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל 

    מכרז זה מכל סיבה שהיא.