שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בשפרעם

 
מספר מכרז: ב(1021)2009
תאריך פרסום : 23/09/2009
תאריך הגשה : 25/10/2009 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1021) 2009

שכירת משרדים בשפרעם

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בשפרעם, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 450 מ"ר ברוטו.

2)       המוסד יתייחס אך ורק להצעות למבנים, אשר על-פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה חודשים מיום ההודעה על הזכייה.

3)       מיקום הנכס יהיה בעיר שפרעם.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז.

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשלושה עותקים, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום ראשון 25.10.2009 בשעה 12:00. בתאריכים 4.10.09 עד 10.10.09, חג סוכות, המשרד הראשי סגור.

4.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.