שכירת משרדים בבית-שמש

 
מספר מכרז: ב(1022)2009
תאריך פרסום : 20/12/2009
תאריך הגשה : 20/01/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1022)2009

שכירת משרדים בבית שמש

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר בית שמש  לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 800 מ"ר ברוטו.

2)       המוסד יתייחס אך ורק להצעות למבנים, אשר על- פי שיקול דעתו הבלעדי, ניתן יהיה להתאימם תוך 12 חודשים מיום ההודעה על הזכייה.

3)       מיקום הנכס יהיה בתחומי העיר בית שמש למעט אזורי תעשייה.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט 

    שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות   חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       מציעים המעוניינים להגיש הצעה, יוכלו לקבל את מסמכי המכרז המלאים (כולל המפרט הטכני המלא) ללא תשלום, אצל מר זאב מימוני בסניף רמלה, רח' דני מס 11, בימים א'-ה' בשעות 9:00 עד 15:00, בתיאום מראש בטלפון 050-6285500.

כמו כן ניתן לעיין בתמצית מסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי 20.1.2010 בשעה 12:00.

4.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.