עבודות חשמל והחלפת לוח חשמל סניף יפו

אל-מור חשמל התקנות ושירותים בע"מ
מספר מכרז: ב(1022)2010
תאריך פרסום : 15/12/2010
תאריך הגשה : 12/01/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                     מכרז מס' ב (1022)2010

עבודות חשמל והחלפת לוח חשמל בסניף יפו

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לעבודות חשמל והחלפת לוח חלוקה 

ראשי בסניף יפו רח' התקומה 30, והכל כמפורט במסמכי המכרז.    

תמצית תנאי הסף:

על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח מקורית, ברת חילוט 

ובלתי מותנית לטובת המוסד,  על סך 5,000 ₪ ובתוקף עד לתאריך 1.6.2011. 

מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח המפורט במסמכי המכרז, הצעתו תידחה על הסף.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן רכישת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

לעיון במפרט הטכני לחץ כאן.

לעיון בתוכניות החשמל לחץ כאן.

לקובץ כתב הכמויות לחץ כאן.

  1. שאלות הבהרה הנוגעות למכרז ניתן לשלוח לשייקה אליהו, באמצעות פקס מס': 

          6513827  -  02עד ליום רביעי, 29.12.2010.  תשובות המוסד יועלו 

          במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום רביעי 5.1.2011. 

         המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה. 

 

  3.    סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 22.12.2010 בשעה 12:00 בסניף המוסד לביטוח 

        לאומי ביפו רח' התקומה 30. ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע אשר לא 

       ישתתף בסיור, הצעתו תידחה על הסף.

 

4.   את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד 

      או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת 

     במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 

5.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 12.1.2011 בשעה 12:00.

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.  

6.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.