אספקת שירותי נקיון עבור המוסד לביטוח לאומי

אזורים צפון ומרכז: האחים עובדיה שרותי נקיון ושמירה בע"מ
אזור ירושלים: קבוצת אלעד אחזקות בע"מ
אזור הדרום: בר-נש שירותי כ"א בנגב בע"מ
מספר מכרז: ב(1025)2007
תאריך פרסום : 21/02/2008
תאריך הגשה : 07/04/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 מכרז מס' ב(1025)2007

אספקת שירותי ניקיון עבור המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון, במשרדיו הפרוסים בכל רחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.             למציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

2.             הגשת ערבות בנקאית מקורית, בלתי מותנית, בסך 200,000 (מאתיים אלף) ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן, לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בתוקף ל- 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז (דהיינו מיום 7.4.2008 ועד ליום 6.10.2008). במידה והמציע מגיש הצעה ליותר מאזור אחד, עליו להגיש ערבות בנקאית בסך 400,000 ₪ בתנאים זהים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז,

בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 1993.

אופן רכישת והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ (שישולמו בהמחאה לזכות המוסד לביטוח לאומי), במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בימים א-ה' בשעות 15:00-9:00 במזכירות מינהל לוגיסטיקה, בתאום בטלפון ,02-6709413 או בטלפון 050-6284488. יש להקפיד על קבלת אישור רכישת מסמכי המכרז.
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל, או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  3. כנס מציעים חובה  יתקיים ביום שני 17.3.2008 בבניין המוסד לביטוח לאומי, סניף תל אביב, רחוב יצחק שדה 17 בלובי הכניסה. יש לתאם כניסה לכנס עם גב' לאה סיוה בטלפון 050-6285353, או באמצעות פקס' 03-6250617. מציע שלא ישתתף בכנס, הצעתו לא תובא בחשבון.
  4. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד, במעטפה חתומה בארבעה עותקים, לתיבת המכרזים במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2- אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות- יום שני, 7.4.2008 בשעה 15:00. הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון.

 אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לחילופין לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.