הריסת אגף קיים ובניית מבנה בן 6 קומות בסניף כפר סבא

"קן התור הנדסה ובנייה בע"מ
מספר מכרז: ב(1034)2009
תאריך פרסום : 04/11/2009
תאריך הגשה : 13/12/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

     

מכרז מספר ב(1034)2009

הריסת אגף קיים ובניית מבנה בן 6 קומות בסניף כפר סבא

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות הריסה ובניית אגף חדש בן שש קומות, בשטח של  כ-2,400 מ"ר, במשרדיו שברחוב וייצמן 39 כפר סבא.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  300,000 ₪, 

    צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד 

    לתאריך 31.3.2010, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

  ערבות שאינה מקורית או ערבות שלא תהיה  בנוסח  המצורף למסמכי המכרז 

  תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים 

   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז  כאמור במפרט שבגוף המכרז,  ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי המוסד למגישי המכרז (החל מיום 

   שלישי 10.11.2009)  את מסמכי המכרז במלואם, כולל תכניות העבודה, 

 כתב הכמויות והמפרט הטכני המיוחד ניתן לרכוש בימים א-ה בין השעות 15.00-9.00 

 תמורת 500 ₪, שישולמו בהמחאה בלבד, במשרד הראשי, שדרות וייצמן 

 13 ירושלים, במזכירות תחום בינוי ונכסים קומה 5 חדר 516 , או במשרדי ההנהלה 

 בסניף כפר סבא רחוב וייצמן 39, בתיאום מראש בטל' 09-7415213.

 2. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד.

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4  

   ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי 

   ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את 

   שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון 13.12.2009 בשעה 12:00.

 5. סיור קבלנים יתקיים בסניף כפר סבא רחוב וייצמן 39, ביום שני 23.11.2009 

     בשעה 11:00. ההשתתפות בסיור הינה חובה,  ומציע שלא ישתתף הצעתו תיפסל.

 6. ניתן לפנות בשאלות הבהרה אל מר גלעד סולטן, בפקס' 02-6513827 עד ליום .

    שני 30.11.2009 בשעה 12:00. תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט של 

    המוסד במדור מכרזים בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי  

    מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

 7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

     הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או 

     לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.