עבודות צבע וסיוד במשרד הראשי ושלוחותיו

אברהם שוויקה ובנו בע"מ
מספר מכרז: ב(1039)2009
תאריך פרסום : 20/12/2009
תאריך הגשה : 20/01/2010 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 300  ש"ח

 

                                             מכרז מספר ב (1039)2009

עבודות צבע וסיוד במשרד הראשי ושלוחותיו

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות צבע וסיוד,

במשרד הראשי בשד' וייצמן 13 ירושלים ובשלוחותיו.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  35,000 ₪,  

    צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.5.2010, 

    ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. להצעה יש לצרף אישור מרואה חשבון המעיד שהמחזור הכספי של המציע 

    בשלוש השנים האחרונות 2006 - 2008 היה 2 מיליון ₪ לפחות בכל שנה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז

א. עיון בתמצית מסמכי המכרז באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

    ניתן לעיין בתמצית מסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ב. רכישת מסמכי המכרז המלאים לצורך הגשת הצעה

    1.  את מסמכי המכרז המלאים ניתן לרכוש תמורת תשלום בהמחאה בסך 

        300 ₪,  אצל גב' דליה בר, במשרד  הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, 

       בימים א-ה בשעות 9:00- 15:00, בתיאום מראש בטלפון 050-6284335.  

    2. לחילופין, ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של 

        המוסד לביטוח לאומי /אתר התשלומים, ולקבל את מסמכי המכרז 

        המלאים אצל הגב' דליה בר במשרד הראשי בירושלים, עם הצגת 

        אישור התשלום באתר התשלומים.

ג.    את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4

      ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

      המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

ד. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 20.1.2010 בשעה 12:00.

ה. כנס ספקים יתקיים ביום חמישי 31.12.2009 בשעה 10:00 בבנין "כדורי" 

    ברחוב הצבי 11 רוממה ירושלים. הכנס הינו חובה ומציע שלא ישתתף, 

   הצעתו תידחה.

ו. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בפקס' 02-6514029 עד ליום שני 

   4.1.2010 בשעה 12:00. תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט של 

   המוסד שכתובתו צוינה לעיל, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד 

   לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

ז. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים 

    או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.