ניהול מוסיקלי של להקת זמר

יוסי קירש
מספר מכרז: מ(2005)2008
תאריך פרסום : 26/05/2010
תאריך הגשה : 23/06/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                                            מכרז מס' מ(2005)2008

                                                                       ניהול מוסיקלי של להקת זמר

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לניהול מוסיקלי של להקת זמר של עובדי המוסד לביטוח לאומי.

משך תקופת ההתקשרות: שנה + ארבע תקופות אופציה נוספות בנות שנה כל אחת.

להלן תמצית תנאי הסף למכרז:

1.       למנהל המוסיקלי ניסיון בניהול להקות זמר דומות של לפחות 5 שנים.

2.       המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -1976.

פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז-כאמור במיפרט שבגוף המכרז 

בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). הגשת המכרז אינה 

          כרוכה בתשלום. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני העתקים. יש להגיש 

          את ההצעה ביד או אמצעות שליח בלבד, אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי שדרות 

          וייצמן 13 ירושלים ארכיב קומה 2  אצל מר יוסי מרציאנו.

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום רביעי ה-23.6.2010 שעה 12.00.
  2. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף 

          העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.

 

 

 

 

 

.