מכרז למתן שירותים משפטיים בתחום תביעות שיבוב

 
מספר מכרז: מ(2005)2009
תאריך פרסום : 24/05/2009
תאריך הגשה : 06/07/2009
סכום לתשלום: 1,300  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2005)2009

מכרז למתן שירותים משפטיים בתחום תביעות שיבוב

המוסד לביטוח לאומי מעוניין בקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים ממשרדי עורכי דין בתחום תביעות השיבוב של המוסד, על פי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995, ולתביעות השבה כנגד המוסד לגבי כספים ששולמו למוסד מכוח סעיף  328 הנ"ל.

  משך תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע תהיה לשנתיים, עם אופציה 

  להארכת ההתקשרות באופן מלא או חלקי לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה 

  כל אחת (מקסימום שנתיים נוספות) על פי התנאים המפורטים במפרט ובהסכם.

 תמצית תנאי הסף

רשאים להגיש הצעות אך ורק עורך דין או עורכת דין,  או משרד עורכי דין שהוא חברה או שותפות הרשומים בישראל כדין במועד פרסום המכרז (להלן-המציע), ועונים על כל תנאי הסף המפורטים להלן:

 1. בין תחומי עיסוקיו העיקריים של המציע  - ייצוג בתביעות נזיקין בבתי 

    המשפט בארץ.

2. למציע משרד עורכי-דין שבו עובדים ויעבדו דרך קבע לפחות ארבעה 

    עורכי-דין פעילים, אשר אחד מתחומי עיסוקם העיקרי הוא בתביעות נזיקין 

    בבתי המשפט בארץ, כשלאחד מהם ותק מקצועי של עשר שנים לפחות, ולעורכי 

    הדין הנוספים ותק מקצועי של חמש שנים לפחות, וכן במשרד 

   ישנו לפחות עובד/ת מנהלי/ת בעל/ת יכולת לעבודה במערכת ממוחשבת.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במיפרט 

 המכרז,  בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 אופן רכישת וקבלת מסמכי המכרז

1. את מסמכי המכרז, הכוללים את המפרט, שאלון עליו נדרש המציע להשיב 

   ונוסח הסכם ההתקשרות, ניתן לרכוש תמורת 1,300 ש"ח (שלא יוחזרו), 

   באמצעות המחאה בלבד, אצל הגב' רחל סיטון מינהל הכספים קומה 3 חדר 

   315 במוסד לביטוח לאומי,  המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בימים 

    א'-ה' בין השעות 15:00-9:00.

 לחילופין, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

 באפשרות זו ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות אתר התשלומים של 

 המוסד לביטוח לאומי, על פי הקישור לאתר התשלומים המופיע בדף הבית 

  של המוסד,  וכן בדף הבית/אודות/מכרזים.

 2. בשאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז ניתן לפנות לעו"ד רעיה טננהאוז 

    באמצעות פקס מס': 02-6510010 עד ליום שני 8.6.2009 בשעה 12:00. תשובות 

   לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז  באתר האינטרנט של המוסד 

   שכתובתו www.btl.gov.il

   בדף הבית במדור מכרזים, בתוך 7 ימים מהמועד האחרון להגשת השאלות.

3.  את ההצעות יש להגיש בשלושה העתקים במעטפה סגורה, ולמסור 

    בתיבת המכרזים המיוחדת למכרז זה, הממוקמת במוסד לביטוח לאומי 

    המשרד הראשי שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב שבקומה 2 

    אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: יום שני 6.7.2009 בשעה 12:00. 

    המוסד לביטוח לאומי לא יתייחס להצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. מציע אשר הצעתו תימצא מתאימה לכאורה, יוזמן לראיון אישי בטרם יוחלט 

   על הצעתו.

    ההחלטה תהיה בהתאם לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית והמוחלטת של 

    הוועדה שהוקמה לצורך זה .

  6. המציע אשר יוחלט להתקשר עימו, יידרש לחתום על הסכם. עו"ד המועסקים 

     ע"י המציע במהלך תקופת ההתקשרות, יידרשו לחתום על מסמך המעיד כי קראו 

     את ההסכם והוא מקובל עליהם, וכי הם מתחייבים לפעול בהתאם לאמור בו, 

     וכן לחתום על מסמך מחייב בעניין שמירת סודיות.

7. מספר המציעים שייבחרו לא יעלה על 40 מציעים, ואין בפרסום מכרז זה 

    משום התחייבות מצד המוסד להתקשר עם מי מהמציעים.