קבלת שירותי ייעוץ וסיוע בהליכי מכרזים

המכרז בוטל.
מספר מכרז: מ(2010)2009
תאריך פרסום : 08/03/2009
תאריך הגשה : 07/04/2009
סכום לתשלום: 300  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 01/04/2009
בעקבות התשובות שפרסמנו באינטרנט ביום 29.3.2009, הועלו שאלות הבהרה מחדדות. ניתן לעיין בתשובותינו לכך תחת לינק לשו"ת (?).

 

מכרז  מס' מ (2010)2009

קבלת שירותי ייעוץ וסיוע בהליכי מכרזים

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל ממשרדים לייעוץ כלכלי הצעות למתן שירותי ייעוץ עבור מכרזי המוסד לביטוח לאומי, כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.           המצאת ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, בסך 15,000 (חמש עשרה אלף ₪), לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה  בתוקף עד ליום 31.7.2009 , ובנוסח המוצג במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח הנ"ל תפסול את ההצעה.

2.         המצאת אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו- 1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

א. אופן רכישת  וקבלת מסמכי המכרז (שתי אפשרויות):

  1. רכישה וקבלה של המסמכים במשרד הראשי בירושלים - את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ₪, שישולמו לזכות המוסד לביטוח לאומי בהמחאה בלבד, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 7 חדר 715, בימים א-ה בשעות 9:00 – 15:00.
  2. רכישה וקבלה של  המסמכים באתר האינטרנט של המוסד - את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שכתובתו www.btl.gov.il בדף הבית >אודות > מכרזים. באפשרות זו ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי, על פי הקישור לאתר התשלומים, המופיע בדף הבית של המוסד וכן בדף הבית > אודות > מכרזים.

ב. אופן הגשת ההצעות:

את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בעותק אחד, אל תיבת המכרזים המוצבת בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב-  אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

ג. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום שלישי 7.4.2009 בשעה 15.00.

ד. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בפקס' 02-6463120, עד ליום חמישי 

    26.3.2009.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו 

   לאחר מועד זה. 

  תשובות לשאלות ההבהרה, יפורסמו  במרוכז באתר האינטרנט של המוסד 

   שכתובתו :www.btl.gov.il    בדף הבית במדור מכרזים, בתוך שבעה ימים 

   מהמועד האחרון להגשת השאלות.   

ה. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

   המכרז ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, 

   תקציביות או אחרות.