אספקת שירותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות

הראל חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: מ(2016)2009
תאריך פרסום : 22/07/2009
תאריך הגשה : 24/08/2009
סכום לתשלום: 500  ש"ח

                                                   מכרז מס' מ(2016) 2009 

                                           אספקת שירותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח למוסד.

רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, בעלות רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

תמצית תנאי הסף:

1.    ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

2.    המצאת ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בסכום של 25,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 24.2.10.  ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול את ההצעה כולה.

3.  תצהיר חתום ע"י עו"ד, המעיד כי:

    במשך שלוש השנים האחרונות (2008-2006) היו למציע לכל הפחות 

    3 לקוחות, בהיקף פרמיה של 800,000 ש"ח לשנה לכל לקוח.

אופן רכישת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו), באמצעות המחאה בלבד במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, אצל הגב' ציונה קלימי, בקומה 5 חדר 509, בימים א'-ה' בשעות 15:00-9:00.

לחילופין, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). באפשרות זו, ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי.

אופן הגשת ההצעות:

את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בארבעה עותקים, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום שני 24.8.09 בשעה 12:00. להצעה יש לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

 

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.