שירותי שליחויות, איתור כתובות ומסירות משפטיות

להלן החברות שזכו במכרז:  

1) ש.מ.ח שרותי מודיעין וחקירות - בסלים: 1-3-4-5-7   


2) מור שליחויות - בסלים: 6 ו-13   


3) ציטה שליחויות - בסל מס' 14. 

 
4) א. עמית זריז שליחים - בסל מס' 9.  


5) יאן זילברמן - בסל מס' 12.  


6) א.א. שרותים משפטיים - בסל מס' 2.   


הערה: לסלים מס' 8, 10, 11 - לא נבחר זוכה.

יפורסם מכרז חדש בנושא.


מספר מכרז: מ(2022)2009
תאריך פרסום : 23/05/2010
תאריך הגשה : 30/06/2010 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ(2022)2009

שירותי שליחויות, איתור כתובות ומסירות משפטיות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשירותים הבאים:

  1. אספקת שירותי שליחויות ושירותים נלווים, הכוללים פעילויות נוספות כגון צילום מסמכים והפקדת שיקים.
  2. שירותי איתור כתובות ומסירה משפטית עבור סניפי המוסד, כמפורט במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. המציע הינו תאגיד הרשום כדין, העוסק באספקת השירותים הכלולים במכרז זה.

2. למציע כל האישורים הנדרשים על -פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא מסתמך על תקנה 6 

  לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה , ביד או באמצעות שליח

         לתיבת המכרזים, המוצבת בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, 

         ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

    3.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא את קבלת אישור המסירה.

    4.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 30.6.2010, בשעה 12:00.

    5.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות למר מיכאל פורת, בפקס' 02-6515482 או בדואר אלקטרוני 

        בכתובת  michaelp@nioi.gov.il עד ליום שני, 7.6.2010. תשובות  המוסד יועלו באתר 

        האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני 21.6.2010. אין המוסד לביטוח 

        לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

    6.  במכרז זה לא יתקיים כנס מציעים.

    7.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא 

          יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.