מתן שרותי יעוץ, תיכנון, ליווי והפעלה של מערכת תקשורת טלפוניה

חב' "אגניקס"
מספר מכרז: מ(2023)2009
תאריך פרסום : 10/06/2009
תאריך הגשה : 08/07/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                מכרז  מס' מ(2023)2009

מתן שירותי ייעוץ, תכנון, ליווי והפעלה של מערכת תקשורת טלפוניה

המוסד לביטוח לאומי מעוניין להתקשר עם יועץ תקשורת טלפוניה, לצורך שירותי ייעוץ, תכנון, ליווי והפעלה של מערכות תקשורת טלפוניה במוסד.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.             על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בישראל 

          על- פי כל דין.

2.          יש לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י 

         חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

 אופן הגשת ההצעות:

א. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

    אין צורך בתשלום עבור מסמכי המכרז.

ב. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים, 

    אל תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד 

    לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, 

    אצל מר יוסי מרציאנו. על-גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז.

ג. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז – יום רביעי 

   8.7.2009  בשעה  12:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות 

    שיגיעו לאחר מועד זה.   

ד. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם 

   את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, 

   או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.