בחירת חברת ייעוץ למתן שירותים בנושא ניהול ידע ויישומו - מכרז חוזר

רום נולדג'וור
מספר מכרז: מ(2030)2010
תאריך פרסום : 16/02/2011
תאריך הגשה : 23/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

                                                          

                                                 מכרז חוזר מס' מ (2030)2010

בחירת חברת ייעוץ למתן שירותים בנושא ניהול ידע ויישומו - מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בתכנון ויישום תשתית 

(תהליכית טכנולוגית ותרבותית) לניהול ידע במוסד.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לטובת המוסד 

לביטוח לאומי, בסכום של 40,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 30.9.2011 ותוגש 

בנוסח המופיע בסעיף 6.2  למכרז. כל שינוי בנוסח הערבות עלול לגרום לפסילת ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

   לעיון במפ"ל (מסמך פנימי לבדיקה) - לחץ כאן.

2. הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של  

    המוסד בכתובת - www.btl.gov.il  בקישור המופיע בדף הבית. יש לצרף להצעה המוגשת אישור 

    על התשלום.

3. שאלות הבהרה למכרז יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר שפרטיו מצויינים 

   בסעיף 0.4.2 למכרז, עד ליום שני 28.2.2011 בשעה 14:00. המוסד אינו מתחייב לענות על 

   שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

   תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המוסד לביטוח לאומי עד ליום חמישי  10.3.2011.

4. הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד (כמפורט 

   בסעיף 0.4.4.0 למכרז),  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, 

   שד' ויצמן 13 ירושלים קומה 2  בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם 

   המכרז ואת מספרו.

5. המועד האחרון להגשת ההצעות-  יום רביעי 23.3.2011  בשעה 12:00.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, יגברו האחרונים.

7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל 

   מכרז זה מכל סיבה שהיא.