יצירת מאגר של נותני שירותי סיעוד לזכאים לגימלת סיעוד

רשימת זוכים.
מספר מכרז: מ(2038)2008
תאריך פרסום : 12/11/2008
תאריך הגשה : 09/02/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 21/01/2009
בהתאם להחלטת בית המשפט, נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה עד ליום שני, 9.2.2009 שעה 15:00. בנוסף, נדחה המועד האחרון לרישום מציעים ליום חמישי, 29.1.2009 בשעה 12:00.

 

מכרז מס' מ(2038)2008

יצירת מאגר של נותני שירותי סיעוד לזכאים לגימלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותי סיעוד לזכאים לגמלת סיעוד, בהתאם לקבוע בחוק הביטוח הלאומי. גורמים בעלי נסיון, יכולת וידע בתחום זה, המעוניינים להעניק שירותי סיעוד כאמור, מוזמנים להגיש את הצעתם במסגרת המכרז.

משך תקופת ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיה 12 חודשים, כאשר למוסד תעמוד האפשרות להאריך את ההתקשרות ארבע פעמים, בכל פעם לתקופה של עד 12 חודשים נוספים (סה"כ – 60 חודשים, שהם 5 שנים), הכל בכפוף לקבוע במכרז ובחוזה.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א.        המציע הינו תאגיד הרשום בישראל על-פי כל דין.

ב.        על המציע להגיש ערבות בנקאית או ביטוחית על שמו בסכום שלא יפחת מ- 50,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום  15.4.2009  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

ג.         רישום מוקדם של המציע בהתאם לטופס ההרשמה המצורף כנספח א' למכרז.

פירוט מלא ומחייב של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת הזוכים, ומשקלן של אמות המידה השונות מפורטים במסמכי המכרז.

 

אופן הגשת ההצעות:

  1. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. הבהרות לגבי נוסח המכרז ניתן לשלוח עד ליום 27.11.2008 באמצעות פקס 02-6463084 או באמצעות פנייה בדואר לאגף הסיעוד, שד' ויצמן 13, ירושלים 91909, וזאת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. יש לוודא שהפנייה התקבלה על ידי המוסד בטלפון 02-6709722. ההבהרות יינתנו בכתב, ויופצו בין כל הנרשמים בהתאם לטופס ההרשמה, נספח א' למכרז. המוסד אינו מתחייב להתייחס לפניות שיוגשו לאחר המועד דלעיל.
  3. את ההצעות למכרז יש להגיש עד ליום רביעי, 31.12.2008  בשעה 15:00, בתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.
  4. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, ככל שיהיה, תישלח רק לנרשמים בהתאם לטופס ההרשמה, המצורף כנספח א' למכרז.
  5. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, יגברו האחרונים.