מתן שירותי אבחון ובדיקות שמיעה

שמות הזוכים:
אזור צפון: 
1. המכון האודואולוגי אוניברסיטת חיפה
2. מכון גל פון - אבחון ובדיקות שמיעה
3. אסף - מכון לשמיעה ולדיבור

אזור מרכז:
1. מרכז רפואי ע"ש וולפסון
2. אתי ישראל - מכון שמיעה ודיבור
3. קולות  

מספר מכרז: מ(2042)2009
תאריך פרסום : 30/05/2010
תאריך הגשה : 28/07/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז חוזר מס' מ (2042)2009

מתן שירותי אבחון ובדיקות שמיעה

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת שירותי אבחון ובדיקות שמיעה ברחבי הארץ למבוטחי הביטוח הלאומי.

המכרז ייערך במתכונת אזורית, על פי המפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות תהיה לשנתיים, עם אפשרות הארכה לפרקי זמן נוספים של שנה כל אחד, עד לתקופה 

מצטברת של 5 שנים.   

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.

 אופן קבלת ורכישת מסמכי המכרז:  

1.       ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

2.       בקשות להבהרה או שאלות בנושא המכרז ניתן להגיש למנהל הרפואי, ד"ר מריו סקולסקי, באמצעות 

      פקס שמספרו :02-6463085 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: maros@nioi.gov.il, עד 

      ליום ראשון  20.6.2010 שעה 12:00.

 תשובות לשאלות ההבהרה תינתנה באמצעות  אתר האינטרנט של המוסד, באופן מרוכז, 

בכתובת האינטרנט לעיל, עד ליום רביעי 14.7.2010. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב 

לענות לשאלות שיוגשו לאחר התאריך שנקבע.

3.       את ההצעות (בשני עותקים) יש להכניס למעטפה סגורה, המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד 

      או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי,

      שד' ויצמן 13, ירושלים, קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם 

     המכרז ומספרו.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  יום רביעי  28.7.2010 בשעה 12:00.

   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא 

   רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.