מתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

המשרדים הזוכים הם: ספורטה את פן ושות', מאלק עמרור רו"ח, בולוס נחאס רו"ח, חגי גולדברג ושות', תופיק מזאוי רו"ח, ג'לג'ולי קאדרי ושות', חנא סלמאן רו"ח, קופרברג ושות'.
מספר מכרז: מ(2043)2010
תאריך פרסום : 29/12/2010
תאריך הגשה : 16/02/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                  המוסד לביטוח לאומי

                                                 מכרז מס' מ(2043)2010

                                           מתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

 

המוסד לביטוח לאומי מזמין בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים להלן, להציע 

הצעות למתן  שירותי ביקורת על חברות ועמותות המעניקות שירותי סיעוד לקשישים. 

מטרת המכרז היא לבחור שמונה משרדים של רואי חשבון, שיערכו ביקורת בסניפים של 

נותני השירותים,  והכול כמפורט במסמכי המכרז.

 1.              תנאי הסף להשתתפות במכרז

  להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא מפורט במסמכי המכרז):

1.1               המציע הינו משרד רואי חשבון, כשהמציע, השותפים או בעלי המניות במשרד הינם 

            רואי חשבון.

1.2                המציע מעסיק לפחות ארבעה עובדים מקצועיים (כהגדרתם במסמכי המכרז), מתוכם 

            לפחות שני עובדים שהם רואי חשבון.

1.3                הצוות המוצע על-ידי המציע לצורך מתן השירותים מורכב מרואה חשבון ומעובד נוסף, 

             העונים על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.4                תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2.              ההתקשרות עם הזוכים במכרז

2.1                תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת. למוסד לביטוח לאומי עומדת האופציה להאריך 

            את תקופת ההתקשרות לפרק זמן נוסף של שנה בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת 

            של חמש  שנים בסך הכול (כולל ההתקשרות המקורית).

2.2                שמונת הזוכים במכרז יערכו עבור המוסד שירותי ביקורת בסניפיהם של נותני 

            השירותים. 

            במסגרת הביקורת הם יבדקו באופן מדגמי את מידת עמידתם של נותני השירותים 

           במחויבויותיהם החוזיות והחוקיות, על-פי הפרמטרים שקבע המוסד, וידווחו על ממצאיהם 

           למוסד, והכול, כמפורט בחוזה הנספח למכרז.

3.              הליך המכרז

3.1                מסמכי המכרז מפורסמים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). כל המידע והתוצרים 

           הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז, יפורסמו באתר זה.

3.2                ניתן להירשם למכרז באמצעות משלוח טופס ההרשמה, הנספח למכרז, לכתובת 

            הדואר האלקטרוני rinag@nioi.gov.il.

3.3                החל מיום פרסום המכרז, ועד לתאריך 20.1.2011, רשאי כל אדם לפנות למוסד 

            בכתב, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או להתקשרות שתבוא 

            בעקבותיו. את הפנייה יש לשלוח במייל לכתובת rinag@nioi.gov.il.

3.4                המוסד יחליט, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, האם יש בנסיבות העניין 

             צורך בעריכת כנס ספקים. הודעה על החלטה כאמור תפורסם באתר האינטרנט. 

             ההשתתפות בכנס אינה חובה.

3.5                את ההצעה יש להגיש לאחר סיום הליך ההבהרות, ולא יאוחר מיום רביעי 16.2.2011 

            בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המרכזית של המוסד לביטוח לאומי בשד' וייצמן 13, 

            ירושלים.  התיבה ממוקמת בארכיב (קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו).

4.              בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור 

          במסמכי המכרז.