מתן שירותי ייעוץ בנושא אקטואריה

"פי.וי.אי אקטואריה "
מספר מכרז: מ(2060)2009
תאריך פרסום : 30/12/2009
תאריך הגשה : 03/03/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/01/2010
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום חמישי 11.2.2010 שעה 12:00. כמו-כן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 3.3.2010 שעה 12:00.

 

מכרז מס' מ(2060)2009

מתן שירותי ייעוץ בנושא אקטואריה

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא אקטואריה. המוסד מעוניין להתקשר עם משרד אקטואר לצורך הכנת דו"ח אקטואר מלא לשנה המסתיימת ביום 31.12.2009. העבודה תכלול הכנת דין וחשבון אקטוארי, הכנת מודלים אקטואריים, עריכתם והצגתם בהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים במוסד והנחיות שר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים.

 משך ההתקשרות עם המציע הינה לתקופה של שנתיים. למוסד לביטוח לאומי שמורה אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את ההתקשרות למשך שלוש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

 תמצית תנאי הסף:

1.       על המציע להיות משרד אקטואר או אקטואר עצמאי, אשר מעסיק בנוסף לאקטואר, לפחות שני עובדים מקצועיים נוספים, כמפורט במסמכי המכרז.

2.       למציע (משרד האקטוארים) ותק של שנתיים לפחות במתן שירותי אקטואריה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת מסמכי המכרז:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש בארבעה עותקים במעטפה סגורה אחת, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי, המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 10.2.2010 בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח על-פי המפורט במסמכי המכרז, עד ליום חמישי 21.1.2010 בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי ישיב על שאלות אלה באמצעות אתר האינטרנט בכתובת הנ"ל בתוך שבעה ימים ממועד זה.

 המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.