אספקת ציוד ברקוד ואחזקתו ואספקת מדבקות ברקוד

קודקוד טכנולוגיות בע"מ
דנגוט מחשבים בע"מ
מספר מכרז: ת(1)2009
תאריך פרסום : 05/08/2009
תאריך הגשה : 09/09/2009
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז מס' ת(1)2009 

 

אספקת ציוד ברקוד ואחזקתו ואספקת מדבקות ברקוד

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת סורקי ברקוד, מדפסות ברקוד, מדבקות עם ברקוד מודפס מראש, מדבקות תרמיות ושירותי אחזקה לציוד, בהתאם למפרט הטכני וליתר הדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: שלוש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית, שקיבלה אישור מהחשב הכללי במשרד האוצר להשתתפות במכרזים ממשלתיים. הערבות תהיה בסכום של 30,000 ₪, ובתוקף עד ליום 9.12.2009. ערבות שלא תהיה בנוסח המפורט תפסול את ההצעה.

רכישת וקבלת מסמכי המכרז.

את טפסי המכרז ניתן לרכוש באמצעות המחאה בלבד תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' ויצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בשעות 15:00-9:00 אצל גב' שרון כהן במזכירות אגף תפעול, קומה 2  חדר 200, טל' 02-6709443 . ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז גם באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה"),  אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח  המופיע בחוברת המכרז, הניתנת לרכישה כאמור לעיל.

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: bebs@nioi.gov.il  עד ליום 24.8.2009 בשעה 15:00. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.        
על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי  9.9.2009  בשעה 15:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.