כלים, כח אדם והדרכה לתחקור, טיוב והסבה

א.מ.ן מחשבים בע"מ
מספר מכרז: ת(16)2010
תאריך פרסום : 18/08/2010
תאריך הגשה : 27/10/2010 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

 

מכרז מס' ת (16) 2010

כלים, כח אדם והדרכה לתחקור, טיוב והסבה

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת ו/או שכירת כלים לתחקור, טיוב והסבה ולקבל שירותי 

כח אדם והדרכה בתחומים אלו, בהתאם לדרישות המכרז.

משך תקופת ההתקשרות:

שש שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, של שנתיים כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 50,000 ₪ בנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

      הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 26.1.2011. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי 

      המכרז - הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 

      6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       הגשת ההצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד 

      לביטוח לאומי בכתובת  www.btl.gov.il , בקישור המופיע בדף הבית. יש לצרף את אישור התשלום 

      להצעה המוגשת.

3.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח 

      בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, 

      בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא 

      קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי, 27.10.2010, בשעה 12:00.     

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הזה.

5.       שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד אל: lead@nioi.gov.il עד ליום 5.9.2010 

      בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות 

      ההבהרה ותשובות הביטוח הלאומי יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי במדור מכרזים, 

      עד ליום רביעי, 6.10.2010, בשעה 18:00.

 6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.