אספקה, יישום, הטמעה, הדרכה ואחזקה של מנוע תהליכים עסקיים (BPMS) ותשתית ESB

אס.פי. אל תוכנה בע"מ
מספר מכרז: ת(20)2009
תאריך פרסום : 14/04/2010
תאריך הגשה : 14/07/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 29/06/2010
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 14.7.2010 בשעה 12.00. הודעה על כך נמסרה גם לרוכשי המכרז. אין שינוי בשאר תנאי המכרז.

 

 

מכרז מס' ת (20) 2009

 

אספקה, יישום, הטמעה, הדרכה ואחזקה של מנוע תהליכים

עסקיים (BPMS) ותשתית ESB

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש בתשתית SOA ארגונית, אשר כוללת 

שני רכיבים עיקריים: סוויטת מנוע תהליכים BPM להגדרה ומימוש של תהליכים עסקיים ממוחשבים ותשתית 

ESB לקישוריות ואינטגרציה של שירותים, מערכות תוכנה ונתונים, לרבות: שירותי תחזוקה, הדרכות, יישום, 

הטמעה, אינטגרציה, ליווי ותמיכה טכנית, הרחבות ואופציות שונות, בהתאם לדרישות המכרז.

 משך תקופת ההתקשרות:

שש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 150,000 ₪, בנוסח המפורט במסמכי 

      המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30/11/2010. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע 

      במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

 2.     פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

      תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת 

      www.btl.gov.il/מדור מכרזים.

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

      המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש 

      לצרף את אישור התשלום.

3.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות

      שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 

      13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

      ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  שני 31/05/2010 בשעה 12:00.          
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

 5.       שאלות הבהרה למכרז

יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: lead@nioi.gov.il עד ליום חמישי  06/05/2010

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות 

המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בתוך 10 ימים ממועד זה.

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.