קורס ניתוח מערכות וניהול פרוייקטים

קורס ניתוח מערכות וקורס ניהול פרוייקטים - זכתה חברת  ג'ון ברייס הדרכה בע"מ
מספר מכרז: ת(23)2010
תאריך פרסום : 05/06/2011
תאריך הגשה : 06/07/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז  מס' ת(23)2010

קורס ניתוח מערכות וניהול פרויקטים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לביצוע קורסים של ניתוח מערכות 

מידע וקורסי ניהול פרויקטים למתכנתים ומנהלים.  

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.             המצאת ערבות הגשה בנקאית מקורית בלתי מותנית בסך 15,000 ש"ח, 

         לקיום תנאי המכרז ובתוקף עד לתאריך 30.11.2011. נוסח הערבות יהיה זהה 

         לנוסח המוצג בנספח 2.47  למסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח 

         הנ"ל תפסול את ההצעה.

2.             צירוף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים 

         ציבוריים תשל"ו- 1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט 

המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

אופן הגשת ההצעות:

  • את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה עליה יצוין מס' המכרז בלבד, אל 
  • תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות 
  • ויצמן 13 ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו.
  • המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי, 6.7.2011  בשעה 12:00.

שאלות הבהרה:

שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח לגב' ברכה גברא בפקס' 02-6528511, 

או באמצעות דוא"ל  braghag@nioi.gov.il עד ליום חמישי, 16.6.2011.

המוסד לביטוח לאומי יענה על שאלות ההבהרה באופן מרוכז באמצעות אתר 

האינטרנט שלו/דף הבית/ מדור מכרזים עד ליום ראשון 26.6.2011. המוסד 

לביטוח לאומי אינו תחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר המועד שנקבע.

 

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

המכרז  ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטלו, מסיבות ארגוניות, 

תקציביות או אחרות.