אספקת מערכת SIM/SOC

נטקום (מל"מ תים) בע"מ
מספר מכרז: ת(29) 2008
תאריך פרסום : 29/10/2008
תאריך הגשה : 07/12/2008
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

  מסי ת (29) ‏2008

אספקת מערכת SIM\SOC

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת מערכת לניהול אקטיבי 

 של רכיבי אבטחת מידע (SOC/ SIM)  לרבות תכנון, הטמעה, התקנה, עדכון ותמיכה מקצועית.

 משך תקופת ההתקשרות- שלוש שנים עם אופציה להארכה של 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

 להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית לקיום תנאי המכרז, בסכום של 50,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן, הידוע ביום הגשת ההצעה ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.3.2009.

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. פירוט מלא של התנאים המוקדמים מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.

 אופן הגשת ההצעות :

1.  את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ (באמצעות המחאה שלא 

     תוחזר) במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  שד' ויצמן 13 ירושלים, 

    במזכירות אגף תכנון תכנות ,קומה 6  חדר 606, אצל הגב' אתי לוי. לחילופין 

    ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות אתר התשלומים.  

    של המוסד www.btl.gov.il/אתר התשלומים. 

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה") (למעט שני נספחים).

    הערה: את מסמכי המכרז המלאים ניתן לקבל אך ורק במוסד לביטוח לאומי 

    בכתובת לעיל.   

2.  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש בשתי מעטפות סגורות 

    (אחת להצעת המחיר והשנייה למסמכי המכרז), ולמסור ביד או באמצעות 

    שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת 

    במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. 

    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.  המועד האחרון להגשת ההצעות-יום ראשון 7.12.2008 בשעה 15:00.

4.  שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות פקס מס' 02-6558919 או בדואר אלקטרוני: DANG@NIOI.GOV.IL   עד יום ראשון 16.11.2008  בשעה 12:00.

     תשובות יינתנו באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתובת לעיל בתוך 

    שבעה ימים ממועד זה.

5. כנס ספקים יתקיים ביום שני 10.11.2008 בשעה 10:00  במוסד לביטוח 

    לאומי, משרד ראשי שד'  וייצמן ירושלים בקומה 1.  ההשתתפות בכנס חובה, 

    מציע שלא ישתתף הצעתו תידחה.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת .