קבלת מידע (RFI) אודות מערכות מנועי חוקה

 
מספר מכרז: ת(31)2009
תאריך פרסום : 23/12/2009
תאריך הגשה : 31/01/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 12/01/2010
1. המועד האחרון להגשת שאלות למכרז זה נדחה ליום שני 18.1.2010 שעה 12.00. תשובות המוסד על שאלות ההבהרה שהגיעו עד כה, מוצגות בדף זה [תחת לינק לשו'ת (?) ]. תשובות לשאלות נוספות שתגענה עד למועד החדש המפורט לעיל תינתנה בתוך שבעה ימים מהתאריך הנ"ל, [תחת לינק לשו'ת (?) ]. 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז בנושא - נדחה מיום שני 18.1.2010 ליום 31.1.2010 בשעה 12.00. אין שינוי בשאר תנאי המכרז.

                                      בקשה מס' ת (31) 2009

קבלת מידע (RFI)  אודות מערכות מנועי חוקה

1.       המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל מידע טכני אודות מערכות מנועי חוקה עסקית למתן שירותי החלטות ליישומים במחשב מרכזי תחת מערכת הפעלה z/OS,  וכמו כן ליישומים בסביבה הפתוחה וב-WEB, ובסביבת פיתוח דוט נט, בהתאם לפירוט בגוף הבקשה.

2.       בקשה זאת לקבלת מידע מיועדת לביצוע סקר שוק ולקבל מידע, העשוי לשמש לבחינה ולקבלת החלטות לקראת הליכי מכרזים ו/או הליכים אחרים, שבכוונת המוסד לביטוח לאומי לבצע בעתיד.      

3.       אין לראות בבקשה זו תהליך של בחירת ספק, ואין היא מחייבת את המוסד לביטוח לאומי בכל צורה שהיא כלפי מי מהמשיבים, ועצם הגשת מענה לא תחייב את המוסד  לבדיקה, לרכישה, להתקשרות עתידית או למתן יתרון בעתיד כלפי המשיבים. כמו כן, מתן מענה לבקשה זו לא יהווה תנאי להשתתפות של המשיב בכל הליך עתידי, ככל שיהיה כזה, בו יבחר המוסד בספק/ים למערכות המוגדרות בבקשה זו.

4.       כל ההוצאות הכרוכות בהכנת המענה יחולו על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה המשיב זכאי להחזר או פיצוי כספי כלשהו בגין הוצאותיו כאמור.

5.       ניתן להוריד את מסמכי הבקשה ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

6.       לא יתקיים כנס משיבים.

7.       שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הבקשה יש לשלוח בדואר אלקטרוני לגב' לאה דביר בכתובת lead@nioi.gov.il עד לתאריך 6/01/2009. לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה.

8.       את המענה לבקשה יש להגיש בשלושה עותקים, ולצרף CD 

      הכולל את כל קבצי המענה. את שלושת העותקים והתקליטור 

      יש למסור במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח בלבד, 

     לתיבת המכרזים של המוסד, הממוקמת בארכיב שבקומה 2 

     בשד' וייצמן 13, ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

     יש לציין "בקשה למידע מס' ת (31) 2009".       

9.       המועד האחרון להגשת מענה לבקשה זו הוא  18/01/2010בשעה 12:00.