תחזוקה ושדרוג של מערכות שרתי להב

לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: ת(32)2011
תאריך פרסום : 02/10/2011
תאריך הגשה : 30/11/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

 

מכרז מס' ת (32) 2011

 

תחזוקה ושדרוג של מערכות שרתי להב

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לתחזוקה ושדרוג של מערכות

שרתי להב (blade servers) המותקנות במוסד מסוג ibm   ו-hp, והכל כמפורט 

 במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 30,000 ₪ 

    ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.5.2012. 

    מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2. פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף 

    המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר 

          התשלומים של המוסד בכתובת- www.btl.gov.il בקישור המופיע במדור מכרזים. 

          להצעה המוגשת יש לצרף אישור על התשלום.

3.       את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד 

          או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת 

         במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  

         על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 30.11.2011 בשעה 12:00.       

          המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

5.       שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה:  

           avnerc@nioi.gov.il עד לתאריך 3.11.2011 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח 

           לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות המוסד לשאלות 

           ההבהרה יועלו לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, עד 

           לתאריך 16.11.2011 בשעה 18:00.  

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

          הצעה אחרת.