אספקת חבילת תכנה לניטור DB2

מספר מכרז: ת(33)2009
תאריך פרסום : 25/11/2010
תאריך הגשה : 05/01/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/12/2010
המוסד לביטוח לאומי מודיע כי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז זה נדחה ליום רביעי, 5.1.2011 בשעה 12.00. תשובות לשאלות ההבהרה יועלו לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי- www.btl.gov.il, עד ליום רביעי 12.1.2011. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 26.1.2011 בשעה 12:00. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

                                                   מכרז מס' ת (33) 2009

                                      אספקת חבילת תוכנה לניטור DB2

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה של חבילת מוצרים לניטור בסיס נתונים DB2 

במחשב המרכזי, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

משך תקופת ההתקשרות: שלוש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של 

שנה כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 20,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 

      1.5.2011. הערבות תהיה בנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח מסמכי 

      המכרז, הצעתו עלולה להיפסל.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

      תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד 

      לביטוח לאומי, בכתובת - www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש לצרף את 

      אישור התשלום.

3.       לחילופין, ניתן לשלם עבור הגשת הצעה למכרז לפי הפירוט המופיע בסעיף 0.3.1 למסמכי המכרז.

4.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח 

      בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, 

      בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא 

     קבלת אישור מסירה.

5.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 5.1.2011 בשעה 12:00.          
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

6.       שאלות הבהרה למכרז

יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: mirman@nioi.gov.il עד ליום ראשון 12.12.2010. 

המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות 

המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, עד ליום ראשון 19.12.2010.

7.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.