שיפוץ משרדים בנצרת עילית

אלהאדי  הנדסה ופרוייקטים בע"מ
מספר מכרז: ב(1013)2012
תאריך פרסום : 05/09/2012
תאריך הגשה : 17/10/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 200  ש"ח

   

 

   מכרז מספר ב(1013)2012

שיפוץ משרדים בנצרת עילית

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמות 

 במשרדיו שברח' עצמון 16/6 נצרת עילית.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 7,500 ₪ , צמוד למדד

   המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.12.2012, ובנוסח המפורט במסמכי

   המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת מסמכי המכרז:

1. רכישת המסמכים בסניף נצרת

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל כתב כמויות, ניתן לרכוש תמורת 200 ₪, שישולמו   

    באמצעות המחאה בלבד אצל  מר סוהיל בוטו בסניף נצרת, רח' המחצבות 3, 

    בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 15:00, בתיאום מראש בטלפון 050-6285011. 

   ניתן לרכוש את מסמכי המכרז גם במהלך סיור הקבלנים.

2. עיון במסמכים באתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").    

    להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן.                                      

 

 3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה,  ביד או  באמצעות 

    שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, 

    שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם 

    המכרז ומספרו.  נא לוודא  קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 17.10.2012 בשעה 12:00.

5. בתאריכים 30.9.2012 – 8.10.2012, חג סוכות, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.

6.  סיור קבלנים ייערך ביום חמישי, 20.9.2012 בשעה 11.00 באתר, בכתובת רחוב 

    עצמון 16/6 נצרת עילית. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומציע  אשר לא ישתתף בסיור, 

    לא יוכל להגיש הצעה למכרז.

7.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום 

    חמישי, 27.9.2012. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, 

    עד ליום רביעי,  10.10.2012 . המוסד לא יענה על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

8.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  

     יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.