הקמת מרכז נסיוני בעיר חיפה, לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות

פמי פרימיום בע"מ
מספר מכרז: מ(2002)2012
תאריך פרסום : 01/04/2012
תאריך הגשה : 23/05/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

                                                       מכרז מס' מ(2002)2012  

                 הקמת מרכז נסיוני בעיר חיפה, לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות

המוסד לביטוח לאומי מתכוון להקים מרכז נסיוני לייעוץ והכוונה בנושא הועדות הרפואיות 

אשר יעניק ייעוץ והכוונה למבוטחים מחוץ לכתלי המוסד וזאת על מנת לעזור להם למצות 

את זכויותיהם, לפשט את השרות ולהתמצא בתהליכי קבלת ההחלטות.  

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       המרכז שיוקם יהיה מרכז נסיוני ויוקם באזור מרכזי בעיר חיפה.

2.       על המציע להיות ארגון (בין אם התאגד כחברה או עמותה) העוסק במתן שרותים רפואיים.

3.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ע"ס 25,000 ₪ ,לקיום תנאי המכרז,

        (ערבות הגשה), לטובת המוסד לביטוח לאומי  בתוקף עד ליום 31.10.2012. 

       הערבות תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז. כל שנוי בנוסח הערבות עלול לגרום 

       לפסילת ההצעה.

 פרוט מלא של התנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז מופיע במפרט  שבגוף המכרז , 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות.

1.    את  מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.    שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני על פי הכתובת yaronas@nioi.gov.il     

        עד ליום שני 23.4.2012. תשובות  המוסד יימסרו בכתב, באופן מרוכז,  באמצעות אתר האינטרנט 

       של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  שני, 7.5.2012. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות 

       לפניות לאחר מועד זה.

3.    את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ולמסור ביד או  באמצעות שליח

       לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 (מאחורי בניני האומה), 

      בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.   המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי 23.5.2012 בשעה 12:00.

5.   בתאריכים 6.4.2012 עד 14.4.2012 , חג הפסח,יהיה המשרד הראשי סגור לקהל עקב חופשה מרוכזת.

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   יהיה רשאי, 

      על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.